Педагогічний дизайн

Створений Центр ІОТ як складова цілісної екосистеми університету сприятиме наданню якісних освітніх послуг щодо підготовки майбутніх учителів для Нової української школи, підвищенню кваліфікації педагогічних працівників різних рівнів. Завдяки окремому серверу в Центру ІОТ налагоджено автономний потужний інтернет, який дозволить використовувати інноваційні освітні онлайн ресурси у навчанні та роботу сервера Cisco WebEx для забезпечення відеоконференцзв’язку. Основна увага у використанні обладнання та освітніх технологій в Центрі ІОТ приділяється методикам ефективної роботи зі студентами у визначених навчальних просторах, відповідно до навчальної мети і завдань, раціональне використання новітніх цифрових інструментів і освітніх онлайн ресурсів для дисциплін STEAM.
У контексті реалізації завдань Центру ІОТ передбачено впровадження таких методологічних підходів до викладання нових курсів:
˗ компетентнісний – спрямованість освітнього процесу на досягнення результатів, якими є такі виокремлені компетентності студентів (інтегральна, загальні і фахові);
˗ особистісно орієнтований – передбачає повагу до особистості як найвищої цінності суспільства, забезпечення її зростання, розвиток здібностей, креативності, здатності до самовизначення, саморозвитку та ін.;
˗ міждисциплінарний – інтеґрування різних галузей наукового знання у навчанні/викладанні: педагогіки, методики навчання в школі, інформатики, математики, біології, географії, мистецтва та ін.;
˗ суб’єктно-діяльнісний – орієнтація на практико зорієнтовані методи організації діяльності студентів у процесі їх розвитку і професійної підготовки як суб’єктів цієї активної взаємодії (цей підхід протистоїть методам і формам механічної передачі готової інформації, монологічності викладача, пасивності студента);
˗ синергетичний – характеризує особистісний розвиток викладача і студента не тільки як поступальний, лінійний, безконфліктний процес, а як процес, що передбачає подолання суперечностей у пізнанні цінностей, явищ навколишнього світу, аналітико-синтетичну діяльність.
Пріоритетними методиками навчання є: мобільне навчання, дослідницько орієнтоване навчання, змішане навчання, проблемне навчання, проектне навчання, онлайн навчання, мікровикладання. Викладання навчальних дисциплін за інноваційними методиками передбачає інтеґрацію змісту освітнього контенту, формування системи проблемних професійно-педагогічних завдань та їх практичне вирішення, використання відкритих і розроблених освітніх онлайн ресурсів різноманітних напрямів STEAM-освіти для формування в студентів (педагогів) практичних навичок застосування інноваційних інструментів навчання, розвитку критичного мислення, медіаграмотності, медіакультури, цифрових компетентностей тощо.