Тема НДР

Назва науково-дослідної роботи, номер державної реєстрації: «Професійна підготовка вчителя: соціально-педагогічний контекст» (0117U003281)
Категорія роботи: фундаментальна.
Керівник науково-дослідної роботи:
Будник Олена Богданівна, доктор педагогічних наук, професор.
Виконавці:
Будник О.Б. – доктор педагогічних наук, професор
Михайлишин Г.Й. – доктор філософських наук, професор
Пілецька Л.С. – доктор психологічних наук, професор
Качак Т.Б. – доктор філологічних наук, доцент
Червінська І.Б. – кандидат педагогічних наук, доцент
Матвеєва Н.О. – кандидат педагогічних наук, доцент
Близнюк Т.О. – кандидат педагогічних наук, доцент
Гнєзділова В.І. – кандидат біологічних наук, доцент
Фомін К.В. – кандидат педагогічних наук
Котик М.В. – кандидат технічних наук
Сидорів С.М. – аспірант
Термін виконання роботи: 2017 – 2027 рр.
Основні наукові результати.
У контексті дослідження теми «Професійна підготовка вчителя: соціально-педагогічний контекст» обґрунтовано теоретико-практичні основи електронного навчання учнів Нової української школи; вивчено зарубіжний досвід щодо використання інноваційних методик викладання в освітньому процесі закладу вищої освіти; досліджено особливості психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами, моделювання інклюзивного освітнього середовища у контексті сучасного реформування освіти в Україні; запропоновано методичні рекомендації щодо вивчення навчальних дисциплін студентами спеціальності 013 Початкова освіта: «Порівняльна педагогіка», «Основи інклюзивної освіти», «Медіадидактика початкової школи», «Геокультурна наукова грамотність» та «Методика електронного навчання в початковій школі», а також «Інноваційні технології у STEM-освіті» (для студентів спеціальності 014.05 Загальна освіта (біологія і здоров’я людини), розроблених і впроваджених в освітній процес університету у рамках проєкту програми ЄС ERASMUS+ К2 «Модернізація вищої педагогічної освіти з використанням інноваційних інструментів викладання – MoPED» (№586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP).
Вагоме значення результатів дослідження полягає також у розробленні психологічних стратегій і шляхів запобігання професійного вигорання, розвитку емоційного інтелекту та активізації комунікативної діяльності майбутніх фахівців у сфері освіти.
Практичне значення одержаних результатів
Результати дослідження використовуються у процесі викладання психолого-педагогічних дисциплін для підготовки майбутніх фахівців до опанування інноваційними методиками викладання, підвищення їх цифрової компетентності в закладах освіти з інтегрованим/ інклюзивним навчанням, у виховній роботі з учнями із особливо вразливих груп, а також у написанні ними наукових робіт, проведенні масових заходів, зокрема наукових конференцій, вебінарів, семінарів тощо. Значна увага приділена застосуванню новітніх цифрових інструментів і ресурсів для організації дистанційного та змішаного навчання здобувачів освіти.
Результати дослідження впроваджуються в практику під час проведення тренінгів для студентів, курсів підвищення кваліфікації для педагогічних (науково-педагогічних) працівників закладів освіти різних типів на базі Центру ІОТ «PNU EcoSystem».
Поширення результатів дослідження здійснюється шляхом проведення у Центрі ІОТ «PNU EcoSystem» масових заходів: освітніх семінарів (вебінарів), онлайн-зустрічей, міжнародних конференцій, воркшопів тощо з допомогою сучасного обладнання; забезпечення співпраці між університетом та закладами освіти різного рівня, асоціаціями освітян щодо популяризації STEAM-освіти та активізації інноваційної педагогічної діяльності в реґіоні; розширення співпраці з університетами-партнерами міжнародного проєкту програми ЄС Еразмус+ KA2 «Модернізація вищої педагогічної освіти з використання інноваційних інструментів викладання-MoPED» (№586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP) щодо проведення спільних заходів, тренінгів, розроблення спільних курсів для модернізації змісту вищої педагогічної освіти України засобами сучасних цифрових інновацій; запрошення вчених з інших країн для читання лекцій, проведення тренінгів для студентів і педагогів-практиків, у т.ч. з використанням відеоконференцзв’язку сервера Cisco WebEx.
Результати дослідження відображені у численних публікаціях команди Центру ІОТ «PNU EcoSystem»: монографіях, збірниках наукових праць, статтях у наукових фахових вітчизняних і зарубіжних виданнях, в тому числі у виданнях, що індексуються в наукометричних базах Scopus чи WoS.